اخبار باشگاه مشتریان

تکریم آتش نشانان عضو باشگاه مشتریان کرمان موتور

تکریم پزشکان عضو باشگاه مشتریان کرمان موتور

سه شنبه های خواندنی

باشگاه مشتریان کرمان موتور یک ساله شد


تکریم معلمان عضو باشگاه مشتریان کرمان موتور

جشن مشتریان وفادار در کارتینگ آزادی

قدردانی کرمان موتور از مشتریان وفادار اصفهان


تغییرات در امتیازات باشگاه

یکشنبه های دانستنی

تجلیل و قدردانی از مشتریان منتخب شهر مشهد